بهسازی بستر هتل دامون دریای 1و2

نوع پروژه

گردشگری

طرح بهسازی

بهسازی بستر هتل دامون دریای 1 کیش با اجرای 1600 عدد ریز شمع  به ظرفیت 40 تن

تکنولوژی مورد استفاده

ریزشمع

محل پروژه

جزیره کیش

 

نوع پروژه

گردشگری

طرح بهسازی

بهسازی بستر هتل دامون دریای 2 کیش با اجرای 780 عدد ریز شمع به قطر 11 سانتی متر، عمق 15 متر و با ظرفیت 40 تن

تکنولوژی مورد استفاده

ریزشمع

محل پروژه

جزیره کیش