اجرای 500 عدد ریز شمع - کاظمین عراق

نوع پروژه

زیارتی

طرح بهسازی

اجرای 500 عدد ریز شمع 30 تنی Ischebeck  و 1300 عدد ریز شمع درجاریز (طول کل ریزشمع اجرا شده برابر 25000 متر)

تکنولوژی مورد استفاده

ریزشمع

محل پروژه

کاظمین - عراق