افزایش ظرفیت باربری، کنترل نشست

نوع پروژه

بندرسازی

طرح بهسازی

افزایش ظرفیت باربری، کنترل نشست و جلوگیری از ورود جریان به داخل اسکله با اجرای 14000 متر ستون جت گروتینگ با قطر متوسط 1 متر و طول حداکثر 22 متر

تکنولوژی مورد استفاده

جت گروتینگ

محل پروژه

خوزستان - ماهشهر