افزایش ظرفیت باربری، کاهش پتانسیل روانگرایی

نوع پروژه

مجتمع  تجاری

طرح بهسازی

افزایش ظرفیت باربری، کاهش پتانسیل روانگرایی و کنترل نشست بستر ساختمان با اجرای 1207 متر ستون جت گروتینگ به قطر 8/0 و طول 5/7 متر

تکنولوژی مورد استفاده

جت گروتینگ

محل پروژه

مازندران - رامسر