افزایش ظرفیت باربری مخازن و کنترل نشست و روانگرایی

نوع پروژه

مجتمع صنعتی

طرح بهسازی

اجرای 1000 عدد ستون  جت گروتینگ با قطر 8/0 متر جهت افزایش ظرفیت باربری مخازن و کنترل نشست و روانگرایی

تکنولوژی مورد استفاده

جت گروتینگ

محل پروژه

بندرعباس